Skip to content

Over Ons

ANBI

Sinds 01 januari 2022 kan Stichting Lotjeshuis zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

Download de beschikking

Beleidsplan 2024

Het Lotjeshuis werkt met zorgplannen. Hierin wordt alle relevante informatie vastgelegd. Wilt u meer lezen, download het BELEIDSPLAN 2024 HIER. 

Inleiding

Een ieder heeft het recht op een menswaardig bestaan en dit recht moet reeds in een vroeg stadium tot uiting komen, reeds als kind zijnde. Elk kind heeft recht op een bepaalde mate van zorg op een kwalitatief hoogstaand niveau. Echter zijn er nog steeds zoveel kinderen op de wereld die dit recht moeten ontberen. Ook kinderen in Suriname worden dit recht ontnomen of ontzegd. Om dit fenomeen adequaat aan te pakken is de “Stichting Lotjeshuis” op 9 augustus 1967 door een groep bezorgde burgers uit de Surinaamse gemeenschap opgericht met als statutaire doelstelling:

  1. het behartigen van de zorg van verwaarloosde en ondervoede kinderen in Suriname ongeacht hun afkomst, geslacht, ras, geloof of nationaliteit;
  2. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen verschillende instellingen die zich met de opvang, verzorging, maatschappelijke zorg, rechtsbescherming, of medische zorg van verwaarloosde en ondervoede kinderen bezig houden;
  3. het verlenen van diensten, onder andere het geven van advies, voorlichting en steun aan voornoemde instellingen bij de door hen te verrichten werkzaamheden.

Het doel van het Lotjeshuis is om het ondervoede en in de steek gelaten kind, eventueel na behandeling in het ziekenhuis, op te vangen om een goede en vakkundige verzorging te geven in het centrum. Het gaat hier om kinderen uit een zwak sociaaleconomisch milieu.

Het tehuis is gelegen aan de Metaalstaat 2c te Zorg en Hoop. Het biedt in principe ruimte voor de opvang van 30 kinderen. In de praktijk is de bezetting slechts 25 vanwege beperkte financiële middelen. De opnameduur van een kind is gesteld op 6 maanden maar in de praktijk is de opnameduur vanwege sociale omstandigheden en langdurige adoptieprocedures vaak jaren. In de afgelopen 57 jaar heeft het Lotjeshuis zich over meer dan 5.000 kinderen ontfermd in de leeftijd van 0-5 jaar die dag en nacht, 365 dagen per jaar, in het tehuis verblijven.

Per jaar worden in Suriname naar schatting 1.000 kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar uit huis geplaatst, door ouders en familie in de steek gelaten of als ondervoed aangemerkt. Dit aantal is door de slechte economische situatie van de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Qua zorgstandaarden behoort het Lotjeshuis, ondanks de huidige economische malaise, nog tot één van de beste kindertehuizen in Suriname. Dat wil het bestuur ook zo houden maar dit vergt een enorme inspanning t.a.v. de financiering van onze activiteiten, vooral de dekking van het operationele budget. Het Lotjeshuis heeft al jaren een voorbeeldfunctie voor zorg aan kinderen in Suriname. Wij worden daarom, meer dan welk ander kinder- en opvangtehuis in Suriname, geconfronteerd met de roep om zorg voor het in de steek gelaten kind.

Voor het jaar 2024 zijn de totale exploitatiekosten geraamd op EUR 49.400. Het begrote exploitatietekort is EUR 24.900.

In dit document zullen kort worden ingegaan op de doelstelling en activiteiten van het Lotjeshuis. Het is belangrijk dat het bestuur de gelegenheid wordt geboden het reeds verzette werk voort te kunnen zetten. Dit kan mede door hulp van de burgerij en het bedrijfsleven, door het financieel adopteren van voornoemde kindplaatsen. In dit document zal worden aangegeven op welke wijze het beschikbaar stellen van de kindplaatsen kan zorgen voor een duurzame inkomstenbron.

Statutaire Doelstelling

Onze doelen zijn:

  1.   behartiging van de zorg van ondervoede kinderen in de meest ruime zin, op christelijke grondslag;
  2.   bevordering van overleg en samenwerking tussen verschillende instellingen, die zich met maatschappelijke zorg en medische nazorg van ondervoede kinderen bezighouden;
  3. het verlenen van diensten, onder andere het geven van advies, voorlichting en steun aan voornoemde instellingen bij de door hen te verrichten werkzaamheden op het gebied van de maatschappelijke en ondervoede zorg.

Het doel is om het ondervoede en in de steek gelaten kind, eventueel na behandeling in het ziekenhuis, op te vangen om een goede en vakkundige verzorging te geven in het tehuis. Het gaat hier om kinderen uit een zwak sociaaleconomisch milieu. Het tehuis is gelegen aan de Metaalstaat 2c te Zorg en Hoop en biedt in principe ruimte voor de opvang van circa 32 kinderen. De opnameduur van een kind is gesteld op 6 maanden maar in de praktijk is de opnameduur vanwege sociale omstandigheden vaak jaren. In de afgelopen 57 jaar heeft het Lotjeshuis zich over bijna 5.000 kinderen ontfermd in de leeftijd van 0-5 jaar die dag en nacht, 365 dagen per jaar, in het tehuis verblijven.

Bekijk hier onze statuten. 

 

Algemene Informatie

Naast de directeur zijn tevens een bedrijfsarts en bijkans 20 personeelsleden (w.o. de kinderverzorgsters) met de dagelijkse zorg van de kinderen belast. De kinderverzorgsters werken in drie ploegendiensten, zodat er 24 uur per dag begeleiding en verzorging voor het kind beschikbaar is. Daarnaast is ook nog een aantal vrijwilligers actief. Vanwege de financiële beperkingen waar het tehuis in toenemende mate mee geconfronteerd wordt, wordt steeds meer en meer gebruik gemaakt van vrijwilligers. Door ondervoeding in de eerste levensjaren ondervinden de kinderen vaak een blijvende achterstand in hun ontwikkeling; zowel geestelijk als lichamelijk.

Werkwijze

De kinderen worden ingestuurd door de jeugdpolitie, de afdeling Jeugdzorg van Sociale Zaken, overheidsziekenhuizen en het Bureau Familierechtelijke Zaken (BUFAZ). BUFAZ is een kind-beschermende overheidsinstantie die zich bezig houdt met plaatsing van het kind bij familie of een Surinaams of buitenlands pleeg- of adoptiegezin. In sommige gevallen worden kinderen ook door ouders, familie of buren naar het tehuis gebracht. De kinderen die tot het Lotjeshuis worden toegelaten lijden veelal aan ondervoeding, die gepaard gaat met een verminderde weerstand tegen infecties. Ook worden vaak kinderen die zijn mishandeld en verwaarloosd in het tehuis geplaatst. Er bestaat een nauwe samenwerking met de afdeling Preventie van het B.O.G. (Bureau Openbare Gezondheidszorg). Is het kind genezen verklaard, dan volgt of terugplaatsing in het gezin of een gezinsvervangend tehuis of een pleeggezin met het oog op adoptie.

Kwaliteit van de zorg en de huisvesting

Bij aantreden van dit bestuur in 2005 waren de zorg voor de kinderen en de huisvesting niet op het niveau dat dit bestuur zich ten doel stelde. Deze aandachtsgebieden zijn daarom ook met onmiddellijke ingang duurzaam aangepakt. De Vroege en Voorschoolse Educatie van de kinderen is één van de hoogste prioriteiten van dit bestuur en daarom een bijzonder punt van aandacht. Ook de verbetering van de kwaliteit van onze medewerkers is een punt van zorg en aandacht.

In 2005 is door een groep van Nederlandse steunstichtingen een bedrag van ruim €200.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw kindertehuis. Op 1 juni 2005 is het contract voor de nieuwbouw getekend. De oplevering van het nieuwe gebouw is sinds augustus 2006 een feit. Het nieuwe gebouw is prachtig en kindvriendelijk.

In 2013 is de overheid, na enkele jaren geen subsidie te hebben verleend, weer aangevangen met subsidieverstrekking. Deze is de laatste jaren niet alleen fors teruggebracht maar wordt met vertragingen oplopend tot soms een jaar ontvangen. Diverse andere kindertehuizen moesten door het uitblijven van subsidie van de overheid de afgelopen maanden hun deuren te sluiten.

 

Bekijk ook ons Gedenkboek bij het Tienjarig bestaan 

van ons Lotjes Huis.