Skip to content

Kindplaatsen

inleiding

Algemene Informatie

Het tehuis biedt ruimte voor opvang voor maximaal 30 kinderen. Deze zijn afkomstig uit een zwak sociaaleconomisch milieu. De opnameduur van een kind is gesteld op 6 maanden, maar in de praktijk is de opname vanwege sociale omstandigheden en de bureaucratie, werkdruk en onder-bemensing bij de overheid vaak langer en kan het jaren duren voordat een kind wordt uitgeplaatst of geadopteerd. 

Sinds 2005 zijn bijna alle projecten op projectbasis die in portfolio waren uitgevoerd. Genoemd kunnen worden de bouw en inrichting van het nieuwe gebouw, de bestrating en verlichting van het terrein, de training en opleiding van het personeel, de vroege en voorschoolse educatie, de motorische ontwikkeling van de kinderen en de renovatie van het oude gebouw. Onze grootste zorg op dit moment is de financiering van de exploitatie die door de verslechterde betalingsperformance van de overheid ernstig in gevaar is. 

Op basis van het geschatte begrotingstekort voor 2020 van SRD 225.000 (best-case, zie hieronder) komen wij uit op de kosten voor een kindplaats van SRD 25 per dag, gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 25 kinderen per dag. Echter, indien de overheid niet over de brug komt, wat te verwachten is gegeven de slechte staat van de overheidsbegroting, loopt het tekort op tot SRD 615.000 en bedragen de kosten voor een kindplaats SRD 68 per kind per dag (worst-case, zie budget). 

Onderstaand volgt het budget voor 2020. Het budget houdt geen rekening met groot onderhoud en afschrijvingskosten van gebouwen, inventaris en voertuigen. Het budget is gebaseerd op een USD/SRD koers van 10.Uitgaven

Bedrag in SRD

Personeelskosten

550.000

Kind gerelateerde zorgkosten (voeding, recreatie, kleding en transport)

100.000

Huisvesting en bewaking

70.000

Kantoorkosten en brandverzekering

10.000

Regulier onderhoud terrein en gebouwen 

25.000

Totaal aan begrote uitgaven

755.000

  

Inkomsten

Bedrag in SRD

Subsidie Surinaamse overheid 

390.000

Donaties (ook in natura)

100.000

Overige opbrengsten (crèche opvang, ouderbijdrage etc.)

40.000

Totaal aan begrote inkomsten

        530.000

  

Begroot exploitatietekort bij best-case (per kind per dag is SRD 25)

        225.000 

Begroot exploitatietekort worst-case (per kind per dag is SRD 68)

        615.000