Skip to content

Kindplaatsen

inleiding

Algemene Informatie

Het tehuis biedt ruimte voor opvang voor maximaal 30 kinderen. Deze zijn afkomstig uit een zwak sociaaleconomisch milieu. De opnameduur van een kind is gesteld op 6 maanden, maar in de praktijk is de opname vanwege sociale omstandigheden en de bureaucratie, werkdruk en onder-bemensing bij de overheid vaak langer en kan het jaren duren voordat een kind wordt uitgeplaatst of geadopteerd. 

Sinds 2005 zijn bijna alle projecten op projectbasis die in portfolio waren uitgevoerd. Genoemd kunnen worden de bouw en inrichting van het nieuwe gebouw, de bestrating en verlichting van het terrein, de training en opleiding van het personeel, de vroege en voorschoolse educatie, de motorische ontwikkeling van de kinderen en de renovatie van het oude gebouw. Onze grootste zorg op dit moment is de financiering van de exploitatie die door de verslechterde betalingsperformance van de overheid ernstig in gevaar is. 

Op basis van het geschatte begrotingstekort voor 2024 van EUR 24.900 (best-case, zie hieronder) komen wij uit op de kosten voor een kindplaats van EUR 2,75 per kind per dag, gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 25 kinderen per dag. 

Onderstaand volgt het budget voor 2024. 

Uitgaven

Bedrag in Euro

Personeelskosten

37.000

Huisvestingskosten

8.000

Recreatie

2.000

Vervoer

1.200

Algemene kosten

1.200

Totaal

49.400

  

Ontvangsten

Bedrag in Euro

Eigen bijdrage (vaste donaties)

6.000

Overige bijdragen

8.500

Subsidie overheid

10.000

Totaal

     

24.500

  

Tekort

     

24.900