Kindplaatsen

Inleiding

De beddencapaciteit van het tehuis is gesteld op 32. De kinderen die er vertoeven zijn afkomstig uit een zwak sociaal-economisch milieu. De opnameduur van een kind is gesteld op 6 maanden, maar in de praktijk is de opname vanwege de sociale omstandigheden vaak langer en duurt jaren. Elk kind komt in aanmerking voor een kindplaats en aan elke kindplaats zijn er kosten gebonden. Middels het ter financiering aanbieden van de kindplaatsen probeert het bestuur een deel van de kosten te genereren met het oog op het kunnen bieden van zorg op kwalitatief hoog niveau.

Opgemerkt moet worden dat sinds 2005 bijna alle projecten die wij in portfolio hadden op projectbasis worden uitgevoerd. Genoemd kunnen worden de bouw en inrichting van het nieuwe gebouw, de bestrating en verlichting van het terrein, de training en opleiding van het personeel, de vroege en voorschoolse educatie, de motorische ontwikkeling van de kinderen en andere projecten. Voorzover wij dat kunnen nagaan is de enige zorg is op dit moment dus de financiering van de exploitatie.

Break-down

Uit de begroting is gebleken dat de kostenposten “Personeel” en “Voeding” het zwaarst drukken op de begroting. Om de middelen voor deze posten te garanderen is besloten elke kindplaats op te delen in vier [4] delen. Een persoon [zowel rechts- als natuurlijk persoon] kan dus opteren om een kwart-kindplaats, een halve-kindplaats, een 3-kwart kindplaats en of een hele kindplaats kopen en/of adopteren.

De kosten voor een kindplaats bedragen €2.000 per jaar, €1.000 per halfjaar, €500 per kwartaal of 167 per maand.

Het kan dus voorkomen dat meerdere personen een bijdrage leveren aan één kindplaats. Maar het kan ook voorkomen dat één persoon meerdere kindplaatsen voor zijn of haar rekening neemt. Het financieren mag op maandbasis geschieden, maar er mag ook voor meerdere maanden vooruit betaald worden. De betaling dient het liefst te geschieden via girale overmaking op de bankrekening van het “Lotjeshuis”.

Voor adoptie van een kindplaats streven wij naar een committering voor een periode van tenminste 1-2 jaar van de donor zodat de duurzaamheid gewaarborgd blijft. Ook hier geldt de optie dat een deel kindplaats geadopteerd kan worden, maar tevens meerdere kindplaatsen.

Onderstaand volgt het minimum budget voor 2008, gebaseerd op een bestand van minimaal 35 kinderen. Voorts is verondersteld dat de onderhoudskosten van gebouwen en terreinen alsmede de aanschaf van vervoermiddelen middels projecthulp zullen worden gedekt. Daarnaast wordt gepoogd door de toenemende inzet van vrijwilligers de personeelskosten in de hand te houden.

Het tehuis ontvangt sinds 2010 geen subsidie meer van de overheid